Het recht van een kind om de eigendom van goederen uit een nalatenschap in bepaalde gevallen op te eisen. Bij testament kunt u alle of bepaalde wilsrechten uitsluiten.
Sinds 1 januari 2003 geldt deze regeling voor gehuwden, die geen testamenten hebben opgestelden biedt een grote bescherming aan de laatstlevende van u beiden. De wettelijke verdeling heeft tot gevolg dat de laatstlevende volledig bevoegd is om over alle goederen van de nalatenschap te beschikken en dat de kinderen hun deel pas kunnen opeisen na het overlijden van de langstlevende.
Een door de notaris opgestelde verklaring waarin is opgenomen wie er is overleden, of hij/zij een testament had opgemaakt en wat daar in vermeld was, wie de erfgenamen zijn en wie van hen eventueel gerechtigd is om de nalatenschap af te wikkelen.
Het recht om bepaalde goederen te gebruiken en daarvan de vruchten (zoals rente) te genieten, terwijl die goederen in ‘bloot’ eigendom aan iemand anders (de hoofdgerechtigde) toebehoren.
Een verklaring dat u iemand anders de bevoegdheid geeft om namens u bepaalde handelingen uit te voeren. Meestal wordt deze verklaring schriftelijk afgegeven. Dit kan een volmacht zijn waarbij eenmalig een bepaalde akte namens u kan worden getekend, maar ook een algehele volmacht waarmee iemand al uw zaken kan behartigen op het moment dat u dit zelf tijdelijk of permanent niet meer kunt.
Een notariële akte waarin u regelingen kunt treffen ten aanzien van uw nalatenschap.
Een door de rechter te verlenen tijdelijke uitstel van betaling, bijvoorbeeld wanneer iemand niet direct al zijn/haar schulden kan voldoen, maar dit over enige tijd weer wel verwacht te kunnen. Hierop volgt ofwel een regeling met de schuldeisers of een staat van faillissement.
Belasting verschuldigd over de verkrijging uit een nalatenschap van iemand die in Nederland zijn laatste woonplaats had, heet tegenwoordig “erfbelasting”.
Het weggeven door de schenker van een vermogensbestanddeel (zoals een geldbedrag, een pand, een schilderij of een kwijtschelding van een schuld) aan de begiftigde zonder dat een tegenprestatie wordt verlangd uit persoonlijke en/of belastingtechnische overwegingen.
Belasting verschuldigd bij vererving en schenking van bepaalde binnenlandse vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld onroerende zaken) van iemand die zijn/haar laatste woonplaats in het buitenland had.