Belasting verschuldigd bij vererving en schenking van bepaalde binnenlandse vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld onroerende zaken) van iemand die zijn/haar laatste woonplaats in het buitenland had.